logo

header-ad

Các dự án hợp tác nghiên cứu của Trung tâm Quan trắc

Các dự án Trung tâm hợp tác nghiên cứu
1. Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động giám sát cảnh báo khí độc và phóng xạ cho các khu vực trọng yếu của Thành phố Hà Nội.
- Chủ trì đề tài: Viện nghiên cứu Môi trường và các vấn đề Xã hội
- Cấp đề tài: Đề tài cấp Thành phố
2. Đề tài: Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát chất lượng môi trường không khí bằng công nghệ Lidar mặt đất và viễn thám, ứng dụng thử nghiệm tại thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng
- Chủ trì đề tài: Viện Công nghệ Môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam
- Cấp đề tài: Đề tài cấp Quốc gia
3. Đề tài: Hệ thống giám sát và cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí sử dụng ảnh Vệ tinh
- Chủ trì đề tài: Trường Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội
- Cấp đề tài: Đề tài cấp cơ sở