logo

header-ad

Giới thiệu chung

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công phục vụ quản lý nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội thành lập từ năm 2005. Trung tâm hiện có 13 thạc sĩ, 31 cử nhân - kỹ sư và 05 phòng thí nghiệm chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 và cấp Chứng chỉ VILAS mã số 692, được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 115 phù hợp với Nghị định 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Trung tâm hiện đang thực hiện các nhiệm vụ do UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giao, cụ thể gồm:
- Quan trắc hiện trạng môi trường, đánh giá chất lượng, cảnh báo và đánh giá mức độ ảnh hưởng tại các khu xử lý rác thải, khu tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật, nghĩa trang trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Quan trắc động thái, đánh giá chất lượng nước ngầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng phục vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin tài nguyên và môi trường Thành phố Hà Nội.
- Lập báo cáo hiện trạng môi trường chuyên đề và hiện trạng môi trường Thành phố Hà Nội.
- Tổ chức đào tạo quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, Trung tâm hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường bao gồm:
- Quan trắc và phân tích chất lượng nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt, nước ăn uống, khí thải (khí ống khói, khí sản xuất), không khí xung quanh, đất, thuốc bảo vệ thực vật...
- Tư vấn và lập báo cáo hiện trạng môi trường; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM); Kế hoạch bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi trường; Đề án xả nước thải vào nguồn nước; Khai thác nước dưới đất, khai thác nước mặt; Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
- Tư vấn, thiết kế, xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, khí thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…
- Cung cấp thông tin, tư vấn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về quản lý tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- Hướng dẫn cán bộ vận hành các trạm quan trắc tự động, hệ thống xử lý khí thải, nước thải.
- Các sản phẩm, dịch vụ khác trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.