logo

header-ad

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ quan chuyên môn phục vụ quản lý nhà nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý mạng lưới quan trắc tài nguyên, môi trường