logo

header-ad

.

Hướng dẫn tạm thời về việc áp dụng các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường theo Nghị định số 40/2019NĐ - CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.
 Chi tiết xem tại: 
 http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn/index.php