logo

header-ad

Năng lực được công nhận

1. Quyết định thành lập
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND Thành phố Hà Nội thành lập tại Quyết định số 158/2005/QĐ-UB ngày 14/10/2005 và Quyết định số 817/QĐ-UB ngày 18/9/2008. Ngày 9/6/2015 UBND thành phố Hà Nội có quyết định số 2619/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên Môi trường Hà Nội thành  Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

2. Giấy phép chứng nhận phòng thí nghiệm
Trung tâm đã có quyết định về việc công nhận phòng thí nghiệm số 378.2013/QĐ-VBCNCL của Văn phòng công nhận chất lượng – Bộ khoa học và công nghệ cấp ngày 16 tháng 12 năm 2013 (Mã số VILAS 692)


3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Trung tâm đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Quyết định số 3063/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 11 năm 2018 (Mã số: VIMCERTS 115).