logo

header-ad

QUY CHUẨN VIỆT NAM

QUY CHUẨN VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG

Chất lượng môi trường không khí 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05: 2013/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh QCVN 06: 2009/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19: 2009/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20: 2009/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học QCVN 21: 2009/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện QCVN 22: 2009/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng QCVN 23: 2009/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp QCVN 30: 2012/BTNMT
 
Chất lượng môi trường nước
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT: 2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm QCVN 09-MT : 2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ QCVN 10-MT: 2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản QCVN 11-MT: 2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy QCVN 12-MT: 2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may QCVN 13-MT: 2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14: 2008/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01: 2009/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02: 2009/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải của bãi chôn lấp chất thải rắn QCVN 25: 2009/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu QCVN 29: 2010/BTNMT
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế QCVN 28: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên QCVN 01-MT: 2015/BTNMT
 
Độ rung
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 27: 2010/BTNMT
 
Ngưỡng chất thải nguy hại
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại QCVN 07: 2009/BTNMT
 
Tiếng ồn
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26: 2010/BTNMT


An toàn chất lượng sống
 Quyết định số 3733/2002/QD - BYT về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động
 
Chất lượng môi trường đất
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất QCVN 03-MT : 2015/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất QCVN 15: 2008/BTNMT