logo

header-ad

THÔNG TƯ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

- Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam (hiệu lực thi hành ngày 18/02/2020)
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/193/28-2019-tt-btnmt_Signed.pdf

- Thông tư số 27/2019/BTNMT ngày 31/12/2019 Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường (hiệu lực thì hành ngày 18/02/2020) 
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/188/27-2019-tt-btnmt_Signed.pdf

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đối, bố sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (hiệu lực thi hành ngày 15/2/2020)

http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/190/Thong%20tu%2025.zip
- Thông tư số 24/2019/BTNMT ngày 31/12/2019 Về việc sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (hiệu lực thi hành ngày 15/02/2020) 
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/194/24-2019-tt-btnmt_Signed.pdf
- Thông tư số 21/2019/TT- BTNMT ngày 20/12/2019 Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia (hiệu lực thi hành từ ngày 05/02/2020)
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/195/21-2019-tt-btnmt_Signed.pdf
- Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (hiệu lực thi hành ngày 08/3/2019)
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/118/01-2019-TT-BTNMT.pdf
- Thông tư số 34/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất (hiệu lực thi hành ngày 10/02/2019) 
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/98/34-2018-TT-BTNMT_Signed.pdf

- Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng (hiệu lực thi hành ngày 08/02/2019)
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/89/32-2018-TT-BTNMT.pdf
- Thông tư số 31/2018/TT- BTNMT ngày 26/12/2018 Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước (hiệu lực thi hành ngày 10/02/2019) 
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/86/31-2018-TT-BTNMT.pdf

- Thông tư số  67/2017/TT-BTNMT ngày 25/12/2017  Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường
- Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT  ngày 07/11/2017  Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
- Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT  ngày 01/09/2017  Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
- Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT  ngày 08/08/2017  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
- Thông tư số 11/2017/TT-BTNMT  ngày 29/06/2017  Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường
- Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT  ngày 03/04/2017  Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường
- Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT  ngày 07/03/2017  Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
- Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT  ngày 27/12/2016  Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
- Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT  ngày 14/10/2016  Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
- Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT  ngày 12/10/2016  Về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu
- Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT  ngày 24/08/2016  Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường
- Thông tư số 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV       ngày 30/06/2016 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
- Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT  ngày 29/09/2015  Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường
- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT  ngày 09/09/2015  Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT  ngày 30/06/2015  Về quản lý chất thải nguy hại
- Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT  ngày 30/06/2015  Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT  ngày 29/05/2015  Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT  ngày 28/05/2015  Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
- Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

              1. QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

              2. QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước;

              3. QCVN 51:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép;

              4. QCVN 52:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép.
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43417