logo

header-ad

NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ TRONG LĨNH VỰC TNMT

- Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 Sửa đổi nghị định Số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (hiệu lực thi hành ngày 10/7/2021)
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/55-2021-n%C4%91-cp%20-%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.pdf

- Nghị định số 54/2021/NĐ- CP của Chính phủ Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanPhapQuy.aspx?pID=252
- Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanPhapQuy.aspx?pID=243
- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

ttp://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/53_2020_ND-CP.doc
Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 Nghị định Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 136/2018/NĐ-CP và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/176/11-vbhn-btnmt_Signed.pdf

- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 Nghị định Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Nghị định số 127/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 136/2018/NĐ-CP và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/175/10-vbhn-btnmt_Signed.pdf
- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 Nghị định Về quản lý chất thải và phế liệu (Nghị định số 38/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 136/2018/NĐ-CP và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/174/09-vbhn-btnmt_Signed.pdf

- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 19/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 136/2018/NĐ-CP và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/173/08-vbhn-btnmt_Signed.pdf

- Văn bản hợp nhất số 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (hiệu lực thi hành ngày 01/7/2019)
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/124/Nghi%20dinh%2040-ND-CP.rar
- Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 Nghị định Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất (Hiệu lực thi hành ngày 10/2/2019)
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/92/167.signed_01.pdf

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Hiệu lực thi hành ngày 05/10/2018

http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/44/nd136.doc
- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (hiệu lực thi hành ngày 01/9/2017)

http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/57/82_2017_ND-CP_318768.doc
- Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 14/6/2017 Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (hiệu lực thi hành ngày 01/8/2017)
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/56/VanBanGoc_73-2017-nd-cp.pdf

- Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 04/4/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (hiệu lực thi hành ngày 04/4/2017)
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/48/VanBanGoc_36-2017-nd-cp.pdf
- Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 03/4/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (hiệu lực thi hành ngày 20/5/2017)
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/59/VanBanGoc_33-2017-nd-cp.doc.pdf
- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (hiệu lực thi hành ngày 01/2/2017)
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/62/VanBanGoc_155.signed.pdf

- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (hiệu lực thi hành ngày 01/7/2016)

http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/45/60_2016_ND-CP.doc
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 01/7/2015 QVề quản lý chất thải và phế liệu (hiệu lực thi hành ngày 15/6/2015)
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/50/VanBanGoc_38.2015.N%C4%90.CP.pdf
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 01/7/2015 QVề quản lý chất thải và phế liệu (hiệu lực thi hành ngày 15/6/2015)