logo

header-ad

CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (Cấp lần thứ 3)

CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (Cấp lần 3)
Quyết định số 845/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ngày 22 tháng 4 năm 2022