logo

header-ad

Quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại các vùng có sử dụng nhiều thuốc BVTV

Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án đặt hàng các chương trình Quan trắc chất lượng môi trường năm 2019 trên địa bàn Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thực hiện nhiệm vụ “Quan trắc, giám sát chất lượng môi trường tại các vùng có sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật khu vực Hà Nội”.
Đây là nhiệm vụ được Trung tâm thực hiện liên tục từ năm 2011 đến nay và đạt được các mục tiêu:
- Đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường tại các vùng có sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật.
- Làm cơ sở cho quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường: hoạch định chính sách, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các vùng có sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật.
Bên cạnh đó, việc thực hiện chương trình đáp ứng được mục tiêu sớm phát hiện các thay đổi bất thường của chất lượng môi trường tại các vùng có sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật nhằm cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm môi trường.
Chương trình thực hiện quan trắc tại 04 khu trồng rau trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm: xã Duyên Hà – huyện Thanh Trì, xã Vân Nội – huyện Đông Anh, xã Văn Đức – huyện Gia Lâm, phường Minh Khai – quận Bắc Từ Liêm.
Một số hình ảnh quan trắc tại các làng trồng rau
Lấy mẫu tại làng rau Minh Khai
Quan trắc tại làng rau Minh Khai

Quan trắc tại làng trồng rau Vân Nội