logo

header-ad

CÔNG TÁC QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CÔNG TÁC QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG  NĂM 2022  CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
 
 
Năm 2022 nhiều doanh nghiệp cả nước nói chung cũng như Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi đại dịch covid vẫn hoành hành, thích nghi với thực tế khó khăn kéo dài Trung tâm vẫn đảm bảo duy trì công tác quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường đáp ứng được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do khách quan nhưng với sự lãnh đạo của Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Trung tâm đã nỗ lực và hoàn thành đánh giá năng lực thông qua việc Trung tâm đã được Bộ tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (cấp lần 3) theo Quyết định số 845/QĐ-BTBMT của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường) ngày 22 tháng  4 năm 2022.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận, Trung tâm khẩn trương triển khai các công việc năm 2022 do Sở tài nguyên môi trường và Thành phố giao đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, đồng thời Trung tâm đẩy mạnh công tác dịch vụ khách hàng nhằm quảng bá rộng rãi và nâng cao uy tín của Trung tâm trong lĩnh vực quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường.

Năm 2022, Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội tiếp tục được giao chương trình quan trắc động thái nước dưới đất khu vực thành phố Hà Nội, Công tác duy tu sửa chữa, lắp đặt thiết bị các công trình quan trắc động thái nước khu vực Hà Nội; Quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại các nghĩa trang; Quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại các vùng có sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật; Quan trắc các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ công tác thanh, kiểm tra liên ngành (bao gồm lưu vực sông Nhuệ – Đáy).

Ngoài các chương trình do cơ quan quản lý nhà nước giao, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng và thực hiện các hợp đồng dịch vụ khách hàng thường xuyên của Trung tâm như Công ty Ceramic Hồng Hà, Công ty Sam Sung, Công ty may Đại Nghĩa, Công ty TNHH Nam Thắng, Bệnh viện Vinmec Thanh kiểm tra cùng các phòng TNMT huyện Chương Mỹ,….

Trung tâm thực hiện lấy mẫu, đo nhanh ngoài hiện trường phải luôn tuân thủ theo các quy trình, quy định của Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường. Hoạt động quan  trắc, phân tích tuân thủ theo các thao tác chuẩn (SOP) từ khâu chuẩn bị thiết bị, hóa chất, dụng cụ lấy mẫu hiện trường, vận chuyển, lưu mẫu, phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm và thực hiện công việc đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng mẫu quan trắc (QA/QC), sử dụng các phương pháp quan trắc theo các quy định hiện hành về quan trắc môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện bảo trì, hiệu chuẩn các thiết bị máy móc nhằm đảm bảo độ chính xác cho thiết bị phục vụ hoạt động quan trắc hiện trường.

 
 
 
 
 
 
Một số hình ảnh quan trắc môi trường 6 tháng đầu năm 2022