logo

header-ad

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn Thành Phố Hà Nội theo Kế hoạch số 113/KH-UBND, ngày 4/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội .

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản số 6961/STNMT-CCBVMT, ngày 10 tháng 8 năm 2020 chỉ đạo triển khai sâu, rộng tham gia cuộc thi đến từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Yêu cầu các chuyên viên, cán bộ, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở chủ động tìm hiểu, tích cực tham gia dự thi và khuyến khích người thân trong gia đình tham gia dự thi Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn Thành Phố Hà Nội 

Địa chỉ dự thi và tài liệu liên quan đến Cuộc thi được đăng tải trên website:

http://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn/
https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/
Nhận bài từ ngày 28/7/2020 đến 17h00 ngày 10/10/2020.

Sau đây là Thể lệ cuộc thi và tài liệu tham khảo:

Thể lệ

Tài liệu tham khảo

Bộ câu hỏi