logo

header-ad

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 5 năm 2020 Về Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Nghị định này thay thế Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Nghị định thay đổi mức phí cố định f từ 1.500.000 đồng lên 4.000.000 đồng kể từ năm 2021.
Mức phí cố định, không áp dụng mức phí biến đổi dối với các cơ sở có lưu lượng nước thải dưới 20m3/ngày đêm được chia làm 3 mức:
                + 2.500.000 đồng/năm đối với các cơ sở phát sinh nước thải dưới 5m3/ngày đêm
                + 3.000.000 đồng/năm đối với các cơ sở phát sinh nước thải từ 5 đến dưới 10m3/ngày đêm
                + 4.000.000 đồng/năm đối với các cơ sở phát sinh nước thải từ 10 đến dưới 20m3/ngày đêm
Link tải văn bản: http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/53_2020_ND-CP.doc