logo

header-ad

Tham gia hưởng ứng Giải báo chí "Giảm ô nhiễm nhựa đại dương" và cuộc thi ảnh "Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển"

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phổ biến thông tin, động viên khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ​hưởng ứng Giải báo chí "Giảm ô nhiễm nhựa đại dương" và cuộc thi ảnh "Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển"