logo

header-ad

Thông báo: Về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai Thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020

Thông báo: Về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai Thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020

1. Điều chỉnh hình thức, nội dung thi tuyển quy định tại Phần III Kế hoạch số 8801/KH-STNMT-VP ngày 07/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội như sau:

1. Hình thức thi tuyển

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức thi tuyển theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

1.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung
  a) Thi trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm 02 phần.

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

- Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận; .

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì nghưới dự tuyển được thị tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành a) Hình thức thi: Thi viết

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiểu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: 180 phút. - Thang điểm: 100 điểm.

1.3. Thời gian tổ chức thi vòng 1, vòng 2: Dự kiến trong quý IV năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông báo cụ thể sau.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức 2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ (02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chúc quyết định người trúng tuyển.

2.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 diểm vào kết quả điếm vòng 2.

d) Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a, b, c nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2.4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

3. Chấm thị và phúc khảo kết quả bài thi.

Quy trình chấm thi và chấm phúc khảo bài thi thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật. Hội đồng tuyển dụng viên chức ban hành các quy trình theo quy định và theo thẩm quyền được phân cấp.”.

2. Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho các thí sinh tham gia dự tuyển, hạn chế việc tập trung đông người và giảm, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường không tổ chức ôn tập cho thí sinh. Các thí sinh ôn tập theo nội dung, tài liệu ôn tập vòng 1, vòng 2 được phê duyệt tại Quyết định số 1752/QĐ-STNMT-VP ngày 21/12/2020 và Quyết định số 1751/QĐ-STNMT-VP ngày 21/12/2020 về việc phê duyệt mã nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thi tại Vòng 2 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://sotnmt.hanoi.gov.vn. Các thí sinh chủ động xét nghiệm sàng lọc Covid-19, khi đi thi mang theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác có liên quan.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 8801/KH-STNMT-VP ngày 07/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Thông báo này thay thế Thông báo số 628/TB-STNMT-VP ngày 06/7/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các đơn vị, cá nhân có liên quan và các thí sinh đăng ký dự thi viên chức biết, thực hiện./.