logo

header-ad

Thống nhất điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019

Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành, chiều 8/7, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.
Theo Tờ trình của UBND TP, do Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông trình bày, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của HĐND TP thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục, công trình dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP, bao gồm: Danh mục 1.686 công trình, dự án thu hồi đất, với diện tích là 5.573,52ha; Danh mục 308 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích diện tích là 518,58ha.
                                        Giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Trọng Đông trình bày báo cáo tại kỳ họp
Kết quả thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đến 30/4/2019, cụ thể như sau: Số dự án thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 240 dự án, diện tích là 764,32ha; Số dự án Sở TN&MT thực hiện các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 154 dự án, diện tích 527,37ha. Như vậy, kết quả thu hồi đất đến nay trên địa bàn TP là 1.291,69ha, đạt 42,38% kế hoạch thu hồi đất năm 2019 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của HĐND TP.
 Sở TN&MT nhận được văn bản đăng ký điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019; danh mục dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2019 của 29 quận, huyện và một số đơn vị, doanh nghiệp, trong đó, đề xuất loại bỏ khỏi danh mục dự án thu hồi đất năm 2019, danh mục dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2019 đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 (do việc thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra chậm, không đảm bảo để hoàn thành trong năm; tính khả thi để triển khai thực hiện trong năm không cao, nguồn thu từ việc đấu giá không cao do hạ tầng kỹ thuật xung quanh các khu đất chưa được đồng bộ nên giá trị khu đất thấp...) cụ thể: 23 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích 51,18ha; 04 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019 với diện tích 4,3ha. Đề nghị bổ sung 634 dự án thu hồi đất, với diện tích là 2.013,91ha (235 dự án vốn ngân sách đủ căn cứ pháp lý với diện tích: 492,88ha; 352 dự án vốn ngân sách dân sinh bức xúc, trọng điểm với điện tích: 1.228,62ha và 47 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích: 292,41ha). Đề nghị bổ sung 300 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với điện tích là 492,02ha (119 dự án vốn ngân sách đủ căn cứ pháp lý với diện tích 165,03ha; 148 dự án dân vốn ngân sách sinh bức xúc, trọng điểm với diện tích: 261,12ha và 33 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích: 65,86ha).
Từ thực tế trên, HĐND TP thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019, cụ thể như sau: Điều chỉnh giảm 23 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích 51,18ha và 04 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019 với diện tích 4,3ha; Thông qua bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 là 634 dự án thu hồi đất bổ sung năm 2019, với diện tích là 2.013,91ha; 300 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bổ sung năm 2019, với diện tích là 492,02ha.
Về kinh phí bố trí để bồi thường, GPMB, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách TP đã có trong kế hoạch đầu tư công của TP được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2019 của HĐND TP. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần GPMB trong năm 2019. 
Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông cũng cho biết, trong năm thực hiện, UBND TP sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND TP thông qua thì UBND TP tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND TP thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.
(Theo tnmtnd.hanoi.gov.vn)