logo

header-ad

Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng của Trung tâm:

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ quan chuyên môn phục vụ quản lý nhà nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý mạng lưới quan trắc tài nguyên, môi trường; đồng thời tổ chức lập phương án và thực hiện các hoạt động, các chương trình quan trắc tài nguyên, môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu về quan trắc tài nguyên, môi trường để phục vụ công tác bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm:
     1. Tổ chức quản lý, vận hành, xây dựng hoàn thiện các mạng lưới quan trắc, phân tích tài nguyên, môi trường; đo lường đánh giá thông số tài nguyên, môi trường; thu thập thông tin về chất lượng, trữ lượng tài nguyên, môi trường để phục vụ công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
     2. Tiến hành các hoạt động quan trắc, phân tích tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu về số liệu quan trắc để phục vụ quản lý Nhà nước. Cung cấp thông tin về tài nguyên, môi trường.
     3. Thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực kỹ thuật, quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường cho các đổi tượng khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố.
     4. Ứng dụng và triển khai các thành tựu khoa học kỹ thuật, các đề tài khoa học về quan trắc, phân tích và xử lý để bảo vệ, phát triển môi trường và các nguồn tài nguyên.
     5. Tiếp nhận và triển khai các chương trình đầu tư, viện trợ của nước ngoài về quan trắc, phân tích tài nguyên, môi trường theo chỉ đạo của UBND Thành phố và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nộị.
     6. Tư vấn lập dự án, thiết kế và xây dựng các hệ thống quan trắc, phân tích, giám sát xử lý về tài nguyên và môi trường; thẩm định kỹ thuật, chuyến giao công nghệ, điều tra khảo sát, thăm dò, đánh giá, khai thác sử dụng; đánh giá tác động môi trường, để bảo vệ và phát triển môi trường và các nguồn tài nguyên.
     7. Tổ chức thông tin tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ về quan trắc, phân tích, quản lý tài nguyên và môi trường cho cán bộ, viên chức của Trung tâm và các tổ chức kinh tế - xã hội khác có nhu cầu.
     8. Quản lý và vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn thanh phố Hà Nội.
     9. Thực hiện các dịch vụ:
 Về công tác bảo vệ môi trường
- Xây dựng và quản lý dữ liệu môi trường, thống kê môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong quan trắc môi trường, xây dựng các báo cáo về chất lượng môi trường.
- Cung cấp các dịch vụ về bảo vệ môi trường như công nghệ xử lý nước thải, khí thải; Tư vấn lập báo cáo hiện trạng môi trường các cấp, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.
- Nghiên cứu khoa học, công nghệ và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới về xử lý môi trường; Thực hiện quy hoạch tổng thể, xây dựng, quản lý vận hành các hệ thống quan trắc môi trường của Thành phố.
- Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ hoặc tuyên truyền về các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
 Về lĩnh vực Tài nguyên nước
- Điều tra, thu thập thông tin cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước và các hoạt động khác về tài nguyên nước: xin cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất; khai thác sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước và xin cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép thăm dò nước dưới đất; khai thác sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước.
Về lĩnh vực Khoáng sản
Cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ về địa chất và khoáng sản; tư vấn, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật (Quan trắc môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ, thủ tục ký quỹ hoạt động khai thác mỏ, thủ tục đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường khai thác mỏ).
Về hoạt động phòng thí nghiệm
- Thực hiện chuyển giao công nghệ: đào tạo, tập huấn trong lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trường, kiểm định - hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường, phân tích số liệu môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông trong quan trắc môi trường.
- Kiểm định - hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường, cấp giấy chứng nhận cho các thiết bị, dụng cụ phục vụ quan trắc môi trường của các tổ chức, cá nhân.
Nghiên cứu khoa học và dự án
- Phối hợp và tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, dự án, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quan trắc, phân tích tài nguyên môi trường và lĩnh vực khoa học có liên quan trong nước và quốc tế.
     
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.