logo

header-ad

QUYẾT ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

- Quyết định số 09/2020/QĐ-Ttg, ngày 18/3/2020 của Thủ tướng chính phủ Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải (hiệu lực thi hành ngày 01/5/2020
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/202/09.Q%C4%90-TTg.2020.pdf