logo

header-ad

Lịch sử hình thành

      Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên môi trường được thành lập theo quyết định số 158/2005/QĐ-UB ngày 14 tháng 10 năm 2005 trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên, trang thiết bị và tài sản phục vụ quan trắc, phân tích môi trường của Trung tâm Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phân tích thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội được chuyển về Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất quản lý theo nguyên tắc tiếp nhận nguyên trạng gồm:

       - Chức năng, nhiệm vụ về quan trắc, phân tích môi trường và các nhiệm vụ khác có liên quan trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường;
      - Toàn bộ tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị có liên quan của dự án môi trường Việt Nam – Canada (VCEP) gồm có: Trụ sở làm việc (Tòa nhà 7 tầng tại thôn Hoàng, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội), tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn tài chính hiện có;
      - Hồ sơ, đội ngũ cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng hiện đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao công nghệ và phân tích có liên quan đến hoạt động quan trắc và phân tích môi trường.
      Ngày 18/9/2008 trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Tây (cũ) với Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên Môi trường Hà Nội (cũ) thành lập Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên Môi trường Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội theo Quyết định số 817/QĐ-UBND.
Ngày 09 tháng 6 năm 2015 Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên Môi trường Hà Nội đổi tên thành Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quyết định số 2619/QĐ-UBND.
Ngày 08/9/2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định số 32/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.
      Ngày 11/12/2017 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định số 42/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số  32/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016.
      Ngày 07/02/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có quyết định số 183/QĐ-STNMT-VP về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.