logo

header-ad

Năng lực

Trang thiết bị

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có đầy đủ các thiết bị phục vụ quá trình phân tích các mẫu đất, nước, khí và chất thải rắn trong phòng thí nghiệm. 

Năng lực được công nhận

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được thành lập theo quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 18/ 9/ 2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc Thành lập Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên Môi trường Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố