logo

header-ad

QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC XẢY RA CHÁY CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PGĐ Sở Lê Tuấn Định về việc giao Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường tại khu vực xảy ra cháy Công ty Cổ Phần bóng đèn Phích nước Rạng Đông nhằm phát hiện các yếu tố độc hại phát tán ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực xung quanh nhà máy.
Ngày 30/8/2019 Trung tâm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu đánh giá chất lượng môi trường tại khu vực cháy Công ty Cổ Phần bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUAN TRẮC TẠI HIỆN TRƯỜNG