logo

header-ad

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Căn cứ Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 1/6/2021 của UBND Thành phố về việc “Cải cách hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”;
Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND Thành phố về thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 4891/KH-STNMT-VP ngày 25/6/2021 về kế hoạch thông tin, truyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 - 2025,
Trung tâm Quan trắc Tài ngyên và Môi trường Hà Nội tổ chức tuyên truyền tới các cán bộ viên chức, lao động hợp đồng một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025:
- Tăng cường, nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức, người lao động.
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, viên chức, người lao động, thay đổi kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tham mưu, tập trung vào đào tào, thay đổi tư duy nhóm đối tượng làm về công tác tổ chức cán bộ.
- Tổ chức sắp xếp nhân sự theo đề án vị trí việc làm theo khung năng lực đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý vê cơ cấu.
- Đổi mới phương pháp đánh giá phân loại công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm.
- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường kiểm tra giám sát, công khai minh bạch trong công tác quản lý tài chính, sử dụng ngân sách, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- CBCNV tham gia sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc nội bộ nhằm đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc.
- Kịp thời thông tin đến CBCNV kế hoạch, kết quả thực hiện cải cách hành chính của Thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà nội giai đoạn 2021 - 2025.
- Tổng hợp ý kiến đóng góp đối với việc xây dựng các chương trình phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.
- Thường xuyên đăng tin, bài và cập nhật kịp thời những sự kiện, thông tư, quy định liên quan đến ngành Tài nguyên và môi trường để thông tin rộng rãi đến cộng đồng, các phòng ban, cá nhân trong Trung tâm.
- Giảm bớt thủ tục rườm rà trong quá trình làm việc giữa các phòng ban trong Trung tâm, góp phần tăng năng suất hiệu quả trong công việc.