logo

header-ad

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội có văn bản số 427/UBND-ĐT ngày 8 tháng 02 năm 2021 về việc thực hiện nghị quyết số 06/NQ-CP  ngày 21/01/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ chính trị. 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và đào tạo và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ.

http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2021/01/06.signed_02.pdf