logo

header-ad

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM  QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
 
 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng và nhiệm vụ gồm: Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mang tính khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về bao vệ môi trường trên địa bàn thành phố và thực hiện các dịch vụ hổ trợ kỹ thuật khác trong lĩnh vực môi trường theo quy định của pháp luật; Đo, quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường theo định kỳ, đột xuất, các diễn biến môi trường theo mạng lưới các điểm quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố; Thực hiện hoạt động giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường và trưng cầu giám định kỹ thuật môi trường theo yêu cầu của quản lý nhà nước của Chi cục Bảo vệ môi trường, Thanh tra Sở, Phòng Tài nguyên nước và Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 Trong những năm qua, hoạt động quan trắc môi trường của Trung tâm đã góp phần tích cực hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Hoạt động quan trắc môi trường là công cụ kỹ thuật quan trọng giúp cho giúp cho quản lý nhà nước trong việc giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường cũng như phục vụ đắc lực cho công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có sự cố về môi trường xảy ra, là cơ sở pháp lý quan trọng để xử phạt các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố gây ô nhiễm môi trường. Với chức năng và nhiệm vụ được giao, công tác quan trắc môi trường của đơn vị đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm do lãnh đạo Sở giao, cụ thể như sau:
Năm 2021, Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội tiếp tục được giao chương trình quan trắc động thái nước dưới đất khu vực thành phố Hà Nội, Công tác duy tu sửa chữa, lắp đặt thiết bị các công trình quan trắc động thái nước khu vực Hà Nội; Quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại các nghĩa trang; Quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại các vùng có sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật; Quan trắc các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ công tác thanh, kiểm tra liên ngành (bao gồm lưu vực sông Nhuệ – Đáy).
Ngoài một số chương trình được ngân sách nhà nước giao, Trung tâm tích cực triển khai hoạt động dịch vụ khách hàng là các cá nhân, doanh nghiệp, phối hợp chương trình thanh kiểm tra của các các quận huyện,.. trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Tiếp tục thực hiện quan trắc cho gói thầu số 3 Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ” dự án nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội, gói thầu số 4 “Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và Khu đô thị mới”.
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm do lãnh đạo Sở giao, trong thực hiện các hoạt động quan trắc hiện trường, Trung tâm đã chỉ đạo phòng Quan trắc Môi trường thực hiện lấy mẫu, đo nhanh ngoài hiện trường phải luôn tuân thủ theo các quy trình của Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường: luôn tuân thủ theo các thao tác chuẩn (SOP) từ khâu chuẩn bị thiết bị, hóa chất, dụng cụ lấy mẫu hiện trường, vận chuyển, lưu mẫu, phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm và thực hiện công việc đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng mẫu quan trắc (QA/QC), sử dụng các phương pháp quan trắc theo các quy định hiện hành về quan trắc môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện bảo trì, hiệu chuẩn các thiết bị máy móc nhằm đảm bảo độ chính xác cho thiết bị phục vụ hoạt động quan trắc hiện trường. Hằng năm, Trung tâm đều tham gia chương trình so sánh thử nghiệm liên phòng do Trung tâm Quan trắc (CEM) – Tổng cục môi trường tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng quan trắc hiện trường. Kết quả Quan trắc của Trung tâm được đánh giá có độ tin cậy cao.
 
Một số hình ảnh quan trắc môi trường 6 tháng đầu  năm 2021